سه شنبه ، 5 جوزا 1394 ، 18:33

پایان سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کابل

هفته کتاب وکتاب خوانی سومین نمایشگاه کتاب که به  این مناسبت در مرکزکتاب فروشی بابرشاه سنتر برگزار شده بود ، امروزبا سخنرانی عبدالباری جهانی وزیراطلاعات وفرهنگ ،پایان یافت .

به گزارش شفقنا افغانستان از ودصم،درمحفلی که به این مناسبت به اشتراک معین امورجوانان و شماری ازروسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، برخی از ناشران کتب و فرهنگیان در تالارمرکز بین المللی مطبوعات برگزارشده بود ، عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات وفرهنگ صحبت نموده گفت که کلام خداوند مهربان با کلمه اقرأ  ( بخوان ) آغاز شده است که خداوند ج  برای حضرت محمد  ص  اولین کلمۀ را که گفت همین  اقرأ  بود که این کلمه را برای تمام بنده گان بخصوص مسلمانان  گفته است.
وزیر اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که دررابطه به ارزش  کتاب ،  کتاب خوانی و مطالعه تماس گرفته ، خاطرنشان ساخت : کشورهای که امروز به مدارج انکشاف و ترقی رسیده اند ، اساس آن فقط  کتاب ، معارف و پوهنتون ها است که بازهم به اساس معارف و پوهنتون های خوب برمیگردد به کتاب و مطالعه در عرصه های مختلف .
وی افزود که در بسیاری از کشورهای جهان مردم  حتی در موتر ومسیر راه نیز وقت خود را بخاطرخواندن روزنامه ها یا کتب سپری میکنند .
وزیر اطلاعات وفرهنگ اظهار امیدواری کرد که هفتۀ کتاب و مطالعه به سال کتاب و مطالعه تبدیل شود و  هر ا فغان در طول سال در اوقات فراغت به مطالعۀ کتاب رجوع نمایند.
همینگونه دراین محفل دکتورشمس الحق آریان فر رییس روزنامه ها ، عادلیارمسوول مرکزکتاب فروشی بابرشاه ، ایمل عازم به نمانید گی از اتحادیه  ناشران و کتاب فروشان  به ترتیب درمورد نقش و ارزش کتاب و کتاب خوانی  بخصوص درمیان جوانان و صحبت نموده خاطرنشان ساختند که فرهنگ اسلامی و آموزش های دینی ، با کتاب آغازیافته و مسلمانان توجه به این مورد داشته اند چنان که درقرن های اول و دوم  اسلامی بزرگترین کتابخانه ها جهان را مسلمانان داشتند مانند کتابخانه بیت الحکمه که 3 میلیون کتاب داشت و کتابخانه مصر که یک میلیون کتاب داشت .
همچنان سخنرانان خواهان رفع مالیه ازکتاب های وارداتی شدند تا کتاب به نرخ نازل  به دسترس علاقمندان قراربگیرد و برحمایت وزارت اطلاعات وفرهنگ ودولت با ناشران کتاب ، راه اندازی نمایشگاه های کتاب و ترویج فرهنگ  کتاب خوانی ، تاکید کردند.
دراخیرمحفل تحسین نامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ توسط عبدالباری جهانی وزیرو برخی از روسای آن وزارت ،  برای برخی ازناشران وکارمندان انتشارت کتب بیهقی  و دیگران توزیع گردید.
هفتۀ کتاب به ابتکار ریاست بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیۀ ناشران برگزار گردیده بود.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com

Latest from

Related items (by tag)

Back to Top