جابجای جنرالها

جابجای-جنرالها

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) محمد ناطقی ، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان در وبلاگ خود مقاله ای را را نوشته تحت عنوان جابجای جنرالها که اشاره به جابه جایی فرمانده ناتو در افغانستان دارد، متن کامل این مقاله به شرح ذیل می باشد؛

جان آلن فرمانده عمومی ناتودرافغانستان قراراست جایش را به جنرال دیگرآمریکایی بنام جنرال جوزیف دان فورد،به سپارد.جنرال جوزیف هیچ تجربه کاری درافغانستان ندارد ایشان به اصطلاح صفر کیلومتردرجنگ افغانستان است.متخصصان امورنظامی گفته اند که : دلیل آمدن جنرال جوزیف دان فورد بجای جان آلن، جنرال نام دارآمریکا،نشانه ای ازبی میلی آمریکا درجنگ افغانستان باید باشد.جنرال جان آلن خود غول نظامی است واعتباربزرگی درارتش آمریکا ودرسازمان ناتودارد.جان آلن ازافغانستان به اروپا منتقل می شود.وی قراراست فرمانده عمومی نیروهای آمریکادراروپاباشود.

جان آلن ازوضع موجود درافغانستان غم گین است بخصوص حمله سبزها برآبی،این جنرال نام دارآمریکایی را خسته کرده است.وی دریک مورد گفته است: با این وضع که سربازان ما ازدورن سیستم اردوی افغانستان،کشته شوند،قابل قبول نیست وبا این وضع کسی به افغانستان فرزندان شان را نمی فرستد.حمله های سبزبرآبی براساس گفته های آلن،بیست پنج درصد،ازسوی طالبان طراحی شده وهفتاد پنج درصد انگیزه های دیگری دارد. تفاوت وتضادهای فرهنگی،ناراحتیهای روحی وروانی،بدرفتاری وتکبرمربیان خارجی،ازمجموعه عواملی حمله ها دانسته شده است.استفاده طالبان ازتصاویروفیلمهای پورنوگرافی نیزازعوامل مرگ سربازان خارجی گفته شده است .جان آلن ظاهرا با میل خود ازماموریت افغانستان کنارمی رود.مقامات کاخ سفید گفته اند که دراین جابجاییها،اجباروالزامی درکارنیست.درمورد جنرال میک کرستال،جابجای ازسوی اوباما الزامی بود وی به دلیل اهانت به مقامات سیاسی کشورش،ازمقام فرماندهی ناتو،کنارزده شد.درآمریکا مقامات سیاسی مورد تقدیس مقامات نظامی هستند هیچ مقام نظامی حق اهانت به مقامات سیاسی کشوررا ندارد.
این یکی ازجالب ترین اختراعات درسیستم فرماندهی آمریکا دانسته می شود وبه همین دلیل است که اردوی آمریکا تاحدی زیادی با انارشیزم فرماندهی روبرونیست مقامات سیاسی حاکمیت برمقامات نظامی دارند آنها الزاما تابع فرمان آنها می باشند.میک کرستال خارج ازاین کادرعمل کرد وبه شدت ازسوی رییس جمهوراوباما تنبیه و ازوظیفه برکنارگردید.اما جان آلن با میل خود ازمقام فرماندهی ناتو کنارمی رود.وی ازاتفاقات سیاسی ونظامی درافغانستان ناخرسند است شایعاتی نیزهست که با رییس جمهورکرزی روی خیلی ازمسایل،اختلاف نظردارد.میک کرستال ازرفقای شش دنگ رییس جمهورکرزی بود وی همین چندماه پیش همراه خانمش به افغانستان آمد ومهمان ویژه ای رییس جمهوردرارک بود.غربیها درافغانستان تمایلات وقضاوتهای فردی خود را نیزدارند.رایان کراکر،سفیرپیشین آمریکادرکابل روابط حسنه با رییس جمهورکرزی داشت وسفیرقبلی که خود ازفرماندهان جنگ بود،منتقد رییس جمهورشناخته شده بود.گفته شده است که آمدن جنرال جوزیف دان فورد به جای جنرال آلن،نشانه ای بی میلی شدیدی آمریکا درجنگ افغانستان می باشد.جنرال جوزیف تجربه ای ازمسایل افغانستان ندارد.نیروهای بین المللی درحال خروج ازافغانستان هستند. اخباری منتشرشده که یک بخش نیروهای آمریکایی ممکن است حتی پیش ازجدول زمانی لیسبون ازافغانستان بیرون شوند.
درحال حاضرشصت هشت هزارسربازآمریکایی درافغانستان حضوردارند وسی سه هزارسربازهمین ده روزپیش ازافغانستان خارج شدند.جنرال جوزف دانفورد ماموریت دشوارجنگی ندارد وی ماموریت نظارت وفرماندهی خروج نیروهای بین المللی را ازافغانستان به عهده خواهد داشت.این مساله نسبت به ماموریت جان آلن ساده است.جان آلن ممکن است به زودی جایش رابه جوزیف بسپارد گرچه زمانی برای این جابجای اعلام نشده است ولی این مساله حتمی است وشاید به زودترین فرصت صورت بگیرد.جنگ با شورشیان طالب کماکان ادامه دارد وزیردفاع آمریکا گفته است که این جنگ ممکن است ازسوی طالبان شدید ترهم شود.جنرالان آمریکایی این مساله را نیزاعلام کرده اند که جنگهای بعدی به دوش سربازان افغان است.رییس جمهوراوباما درمجمع عمومی سازمان ملل نیزجنگ افغانستان را پایان یافته اعلام داشت وی گفت:اسامه کشته شد القاعده متلاشی گردید سربازان آمریکا به خانه های شان برمی گردند.
گرچه اظهارات رییس جمهورآمریکا مصرف داخلی انتخابات را دارد زیرا یک ماه بعد انتخابات آمریکا،برگزارمی شود رییس جمهواوباما بگونه که میل رای دهندگان آمریکا باشند،حرف می زند.مردم آمریکا همانند جان آلن ازجنگ افغانستان خسته شده اند آنها بین هفتاد تا هشتاد درصد مخالف جنگ افغانستان، رای داده اند.این نکته ای است که برای رییس جمهوراوباما خیلی مهم است که رقیب انتخاباتی خود آقای میت رامنی راشکست دهد.نظرسنجیها درآمریکا نشان می دهد که اوباما نسبت به رقیب خود جلواست.جنگ افغانستان خیلی به سود اوباما وبه ضررجمهوریخواهان تمام شد.دلیل مساله این است که دموکراتها درمورد جنگ افغانستان وعراق نظر مثبتی ندارند جمهوریخواهان آمریکا درواقع مسئول جنگ درافغانستان وعراق دانسته شده اند امریکه اوباما می خواهد هردوجنگ را به پایان برساند .سربازان آمریکا ازعراق خارج شده اند وازافغانستان هم درحال بیرون شدن می باشند .ده روزپیش سی سه هزارسربازآمریکایی ازخاک پاکستان عبورکردند وخود را به ناوگانهای بزرگ دریایی آمریکا رساندند.
انتصاب جنرال جوزیف بجای جان آلن دلیل دیگری ازتصمیم آمریکا درموردپایان جنگ است.مقامات نظامی آمریکا وغرب همواره تاکید دارند که: پشت سری خود نیروی آموزش دیده افغان را گذاشته اند آنها می توانند با کمک های ما جنگ با تروریزم را به پیش ببرند.افغانستان 352 هزارنیروی مسلح دارند این رقم بزرگی است اما درمورد اینکه آنها واقعا تبدیل به یک اردوی تعلیم یافته شده باشد،اما واگرهای زیادی است آگاه هان امونظامی وامنیتی کمیت نیروهاراکافی می دانند اما درمورد کیفیت نیروهای افغانستان شک وتردیدهای زیادی دارند.آنچه راکه مقامات ناتومی گویند بشترمانورهای روانی وتبلیغاتی ویا مبررخروج شان ازافغانستان دانسته شده اند.آنها باید به مردم خود وبما بگویند که چنین کارهای درافغانستان شده است.رییس جمهورکرزی نیزبا اطمینان به مردم می گوید که نیروهای افغان توان مقابله با مخالفان رادارند.
البته گاهی مقامات نزدیک به رییس جمهوربه عکس هم گفته اند این حرف دروقتیکه گفته شده که مساله انتخابات مطرح می شود.دراین موردآنها برعکس، اظهارنظرمی کنند ومی گویند: بدلیل نا امنی ممکن است انتخابات برگزارنشود.تناقضات گفته ها،قابل درک است آنهاییکه نمی خواهند انتخابات درافغانستان درسال دوهزارچهارده برگزارشود،یگانه دلیل شان همین امنیت است.نیروهای افغانستان قادربه تامین امنیت نیست بنابراین انتخابات برگزارنشود.ولی درموارد دیگرمقامات هرگزنمی گویند که توان مقابله را ندارند.مقامات ناتو درهرحال مصرهستند که ما ازافغانستان می رویم ونیروهای افغانستان می توانند کشورشان را اداره نمایند وتوان برخورد با شورشیان را دارند.مقامات ناتو نمی گویند که پس ازسال 2014 افغانستان را رها می کنیم آنها می گویند درکنارمردم افغانستان هستیم وسالانه چهارمیلیارد ویک صد ملیون دالربه نیروهای امنیتی افغانستان کمک می کنیم امریکه درکنفرایس ماه می 2012 درشیکاگو مقامات ناتو،تعهد سپرده اند.این مبلغ براساس امضای توافقات استراتژیک به افغانستان داده می شود.آمریکا وغرب با افغانستان موافقتنامه های استراتژیک امضای کرده اند وبراساس آن می خواهند به افغانستان کمک نمایند.آنها افغانستان را دربلوک پیمان ناتوگرفته اند وعضو بیرونی ناتومی دانند.
ولی افغانستان ظاهرامی خواهد با سیاستهای کچ دارد ومریض، خود راباچالش عمده ای روبرونماید.چهارروزپیش ازاین مقامات افغانستان واردگفتگوهای امورامنیتی وسیاسی واقتصادی با مقامات امنیتی چینی درکابل شد.رییس جمهوریک سند راهبردی واستراتژیک با مقامات چینی به امضای رساند.این مساله به شدت آگاهان امورامنیتی ونظامی افغانستان را پریشان ساخته است آنها می گویند این مساله به زیان افغانستان تمام می شودآمریکا وغرب ممکن است تعهدات مالی خود به امورامنیتی را پس بگیرند. بازهم امروزمطلع شدیم که رییس جمهورافغانستان با وساطت داوید کامرون صدراعظم بریتانیا،به رییس جمهورپاکستان قول داده که موافقتنامه راهبردی واستراتژیک با پاکستان امضای می کند این مساله قابل درک نیست افغانستان باهند نیزپیمان استراتژیک دارد.افغانستان چه گونه می تواند با کشورهای متخاصم ،پیمانهای استراتژیک داشته باشد.این پیمانها درعمل هم دیگررا خنثی می کند ویا اینکه افغانستان عرصه جنگ استخباراتی کشورهای متخاصم می شود.
نیروهای بین المللی ازافغانستان خارج می شود.پس ازسال دوهزارچهارده ما دچاراین معضلات خواهیم شد.آگاه هان امورمعتقد هستند افغانستان نمی تواند منافع کشورهای متخاصم را مدیریت نماید افغانستان نمی تواند چند خربوزده را دریک دست بگیرد امضای پیمانهای استراتژیک با کشورهای متخاصم بسیارخطرناک است.همه مسایل نشان می دهد که افغانستان پس ازسال 2014 خود ش متکفل امورخود می باشد جابجای جنرالها، نشان می دهد که افغانستان باید خود زندگی خودرا اداره نماید ودیگرامید ی به حمایت سربازان خارجی نداشته باشد.افغانستان با ظرفیت اندک واردوی ناتوان،چه گونه می تواند کشورهای متخاصم را که با آنها پیمان استراتژیک امضا کرده،درافغانستان نگهدارد.آگاه هان مسایل ازهم اکنون گفته اند که افغانستان سیاست های درستی را درپیش نگرفته است.خیلی ساده است که هند درمورد امضای پیمان استراتژیک با پاکستان، دیگربه افغانستان همکاری لازم را نداشته باشد آمریکا هم به راحتی می  تواند بگوید شما باچین سند همکاری استراتژیک امضای کرده اید یک بخش ازکمکهای تان را ازچین بگیرید.راستی اگرجنرال جان آلن ازکارکردن درافغانستان خسته شده وجایش را به جنرال جوزیف دانفورد واگذارمی کند،حق به جانب است زیرا کارکردن با حکومت رییس جمهورکرزی سخت است به همین ترتیب کارکردن خیلی ازکشورها،با افغانستان دشوارمی شود زیراکه ممکن است آنها نخواهند با این وضع باافغانستان کارنمایند.  
انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan

در واکنش به حملات راکتی پاکستان؛ هزاران نظامی افغان در مرز با پاکستان مستقر شدند

در-واکنش-به-حملات-راکتی-پاکستان؛-هزاران-نظامی-افغان-در-مرز-با-پاکستان-مستقر-شدند

هزاران نظامی افغان در تلافی به حملات راکتی پاکستان در مناطق مرزی با این کشور در حال آماده باش قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از بخدی ؛ این نظامیان در ولسوالی های لعل پور و گوشتاه (مناطق مرزی) ولایت ننگرهار، جاییکه در این اواخر شاهد حملات راکتی از سوی پاکستان بوده، مستقر شده اند.
در همین حال، گل آغا شیرزوی والی ننگرهار به پاکستان هوشدار داده است، در صورتیکه حملات راکتی برخاک افغانستان را متوقف نکند، نظامیان افغان به خاک پاکستان حمله خواهند کرد.

بر اثر حمله راکتی پاکستان در ولسوالی لعل پور ولایت کنر، در چند روز اخیر، بیش از 500 خانواده مناطق اصلی خود را ترک کرده و به جاهای امن تر پناه برده اند.
آقای شیرزوی می گوید که در این مورد (حمله متقابل) به قونسولگری پاکستان در شهر جلال آباد، نامه رسمی فرستاده و این دفتر را در جریان گذاشته است.
دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار، پیش از چاشت امروز (یکشنبه) با نشر خبرنامه ای گفته که گل آقا شیرزوی در این نامه، از حکومت پاکستان خواسته است تا نظامیان این کشور، دست از کشتار مردم در شرق افغانستان بردارند.
در این خبرنامه از قول شیرزوی گفته شده است که اگر پاکستان به حملات راکتی ادامه بدهد، نظامیان افغان نیز در تلافی، متوسل به حمله نظامی خواهند شد.
بر اثر حمله راکتی پاکستان در ولسوالی لعل پور ولایت کنر، در چند روز اخیر، بیش از 500 خانواده مناطق اصلی خود را ترک کرده و به جاهای امن تر پناه برده اند.
گزارش ها حاکیست که بر اثر این حملات، صد ها خانه نیز تخریب شده و نظامیان پاکستان به باشندگان ولسوالی گوشتاه نیز هوشدار داده اند که خانه های خود را ترک کنند.
حکومت افغانستان پیشتر، گفته بود که موضوع حملات راکتی پاکستان را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد کرد.
گل آقا شیرزوی می گوید که حامد کرزی رییس جمهور، شورای امنیت و وزرای دفاع و داخله کشور را از احتمال حمله نظامیان افغان به خاک پاکستان اطلاع داده است.
حمایت اقوام ننگرهار از حمله بر پاکستان
این نخستین باریست که والی ننگرهار، با لحنی تند، از پاکستان خواسته است که جلو حملات راکتی به خاک افغانستان را بگیرد.
در سال های اخیر، حمله راکتی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان به یکی از موضوعات داغ در کشور تبدیل شده است.

گل آغا شیرزوی والی ننگرهار به پاکستان هوشدار داده است، در صورتیکه حملات راکتی برخاک افغانستان را متوقف نکند، نظامیان افغان به خاک پاکستان حمله خواهند کرد.
پیشتر، اعضای ولسی جرگه، وزرای داخله و دفاع را به دلیل کوتاهی در متوقف کردن حملات راکتی پاکستان به مناطق شرقی، از وظیفه سلب صلاحیت کردند.
با این حال، شماری از سران قوم مومند و اقوام ساکن در ولسوالی های لعل پور و گشتاه به شهر جلال آباد گردهم آمدند و با مقام های محلی در این ولایت دیدار و گفتگو کردند.
جهان زیب خان بزرگ قوم مومند می گوید که “مومندی ها” حاضر هستند در کنار نظامیان افغان با پاکستانی ها بجنگند.
آقای جهان زیب به خبرگزاری بخدی گفت: “حاضر نیستیم یک وجب از خاک خود را در اختیار پاکستانی ها قرار بدهیم و یا خانه های خود را ترک کنیم.”
در همین حال، فریدون مومند عضو ولسی جرگه و از باشندگان ولسوالی گشتاه گفت که دیگر باشندگان گوشتاه حوصله حملات راکتی پاکستان را ندارند.
آقای مومند می گوید که یک هیئت هشت نفری که در ترکیب آن بزرگان و ریش سفیدان قومی شامل هستند، به پاکستان سفر کرده تا با مقامات این کشور در باره توقف حملات راکتی، مذاکره و گفتگو کند.
مومند به خبرگزرای بخدی گفت: “یک هیئت صد نفری دیگر در افغانستان تشکیل شده که قرار است با رییس جمهور، مقام های نظامی، شورای امنیت و والی ننگرهار گفتگو کند.”
خبرنگار خبرگزرای بخدی در ننگرهار می گوید که در جلسه ای که امروز سران و بزرگان قومی با والی ننگرهار در قصر شاهی جلال آباد داشتند، اغلب سران قومی با لحن تند با والی این ولایت صحبت کردند.”
گل آقا شیرزی می گوید؛ اگر پاکستانی ها مشکل مرزی داشته باشند، باید این موضوع در مرکز هماهنگی خیبر مطرح شود تا راه های حل اصولی جستجو شود.
با این حال، در یک ماه گذشته، چندین بار مقامات برجسته امنیتی در ولایت ننگرهار و دیگر ولایات شرقی کشور سفر کرده اند تا زمینه را برای قطع حملات راکتی پاکستان جستجو کنند.
انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan

نیجریه “حج” امسال را تحریم کرد

نیجریه-حج-امسال-را-تحریم-کرد

سازمان حج نیجریه با صدور بیانیه ای رسمی از اقدام عربستان سعودی در بازگرداندن و محروم کردن هزار زن نیجریه ای به بهانه سفر به عربستان بدون محرم برای ادای مناسک حج، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)،به نقل از فردا،در روزهای پایانی هفته گذشته، رسانه های عربی اعلام کردند که عربستان سعودی از ورود هزار زن نیجریه ای که قصد ادای مناسک حج را داشته اند، به خاک عربستان جلوگیری کرده است.

این رسانه ها در خبر خود آورده بودند: سازمان حج نیجریه با صدور بیانیه ای رسمی از اقدام عربستان سعودی در بازگرداندن و محروم کردن هزار زن نیجریه ای به بهانه سفر به عربستان بدون محرم برای ادای مناسک حج، به شدت انتقاد کرد.

در پی ممنوعیت ورود این زنان به عربستان، کشور نیجریه نیز اعلام کرد که حج امسال را تحریم خواهد کرد.

در همین راستا «أبو بکر شیهی بونو» سفیر نیجریه در ریاض پایتخت سعودی پس از اعلام این خبر گفت: تا به این لحظه مقامات ارشد نیجریه تصمیم گرفته اند در پاسخ به رفتار نامناسب عربستان سعودی با زنان نیجریه، حج امسال را تحریم کنند.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس همه پروازهای نیجریه به عربستان تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند شد.

گفتنی است پیش از این بسیاری از فعالان امور دینی و فرهنگی نسبت به این گونه رفتارهای عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده بودند. این فعالان معتقدند که عربستان نباید از مسأله “حج” که یک مسأله مربوط به همه مسلمانان است، در راستای سیاست های خود سوء استفاده کند زیرا کعبه و مسجد النبی (ص) ملک پدری آل سعود نیست.

انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan

اتمام ساخت مسجد بزرگ استراسبورگ فرانسه بعد از 30 سال انتظار

اتمام-ساخت-مسجد-بزرگ-استراسبورگ-فرانسه-بعد-از-30-سال-انتظار

مسلمانان شهر استراسبورگ فرانسه اواخر هفته ی گذشته از اتمام ساخت مسجد بزرگ این شهر که با حضور نمایندگانی از ادیان مختلف از مسیحیت و یهود افتتاح شد، اظهار خوشحالی کردند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، مسوولین دولتی بر این عقیده اند که ساخت این مسجد بزرگ می تواند باعث افزایش روابط میان شهروندان منطقه شود.

یکی از مسوولان مسلمان به نام «عبدالله بوصوف»  که در مراسم افتتاح مسجد شرکت کرده بود با چشمان اشک آلود از شدت خوشحالی گفت: بالاخره رویای مسلمانان بعد از 30 سال انتظار به حقیقت تبدیل شد.

عبدالله در ادامه افزود: طرح ساخت مسجد 30 سال قبل آغاز شد، در آن زمان یک جوان 20 ساله بودم و امروز 50 ساله هستم در نظرم اتمام ساخت این مسجد شبیه رویایی بود که امروز محقق شد.

وی که در سال 2007 ریاست شورای اقلیت مسلمانان مغربی در خارج  را به عهده گرفت در ادامه ی سخنانش افزود: زنان مسلمان استراسبورگ در آغاز ساخت این مسجد نقش مهمی داشتند، بسیاری از آن ها طلا و نقره های خود را برای تامین هزینه های گذاشتن سنگ بنای آن فروخته و به مسوولین طرح ارایه دادند.

مسجد زیبای فرانسوی توسط «پائولو پرتوگیزی» هنرمند ایتالیایی و طراح مسجد بزرگ روم، طراحی  گردید و گنبد نقره ای و زیبای آن توسط 50 نفر از کارگرانی که از مغرب آورده شدند، ساخته شد.

مسجد بزرگ استراسبورگ دارای تالار نمازی به مساحت 1050 متر مربع است که برای 1500 نمازگزار وسعت دارد، هزینه ی ساخت آن بیش از 10 میلیون یورو بود که 4 میلیون یورو از  سوی مغرب، 900 هزار یورو از سوی عربستان، 500 هزار یورو از کویت، 2.5میلیون یورو از تبرعات خیرین و 2 میلیون دیگر  از سوی مسوولین فرانسوی محلی تامین شد.

بر اساس گزارش پایگاه فرانس 24 ، طرح ساخت مسجد در سال 1982  آغاز شد و در سال 2012 به پایان رسید، « عبدالله بوصوف» اولین کسی که بود که ساخت این مسجد را با مسوولین در میان گذاشت و امروز در مقام رییس شورای اقلیت مسلمانان مغرب در خارج همراه با دیگر مسوولین در مراسم افتتاح آن شرکت دارد.

نمایندگان ادیان مختلف در مراسم افتتاح مسجد شرکت داشته و تا قبل از این نیز با بیانیه های مشترکی به اتمام روند ساخت مسجد تشویق می کردند.

وزیر کشور فرانسه «مانویل فالس» با حضور در مراسم افتتاح مسجد گفت: کشورش از تمام ادیان موجود در فرانسه حمایت کرده و با گروه های افراطی مبارزه می کند.

انتهای پیام

http://shafaqna.com/afghanistan

ناسا منتشر کرد: دورترین تصویری که تاکنون از عمق عالم گرفته شده است + عکس

ناسا-منتشر-کرد-دورترین-تصویری-که-تاکنون-از-عمق-عالم-گرفته-شده-است-+-عکس

شفقنا – ناسا منتشر کرد: دورترین تصویری که تاکنون از عمق عالم گرفته شده است

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این تصویر از تلفیق ده سال تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ هابل فراهم آمده است و در همین تصویر که تنها بخش کوچکی از عمق فضا را نشان می دهد بیش از 5500 کهکشان دیده می شود

برای مطالعه ی متن کامل به زبان اصلی به این آدرس رحوع کنید:

http://shafaqna.com/english/component/k2/item/7348

WWW.SHAFAQNA.CO

در سلسله نشست های آکادمی هنر بیان شد: بیان درد مردم در قالب هنر ضامن ماندگاری آن است

در-سلسله-نشست-های-آکادمی-هنر-بیان-شد-بیان-درد-مردم-در-قالب-هنر-ضامن-ماندگاری-آن-است

نیستان چهارم از سلسله برنامه‌های آکادمی هنر و علوم سینمایی در کابل برگزار شد و کارشناسان تصریح کردند که بیان درد مردم در غالب هنر ضامن ماندگاری آن است.

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از پیام آفتاب در کابل، نیستان چهار از سلسله برنامه‌های آکادمی هنر و علوم سینمایی در کابل برگزار شد، این همایش‏ها معمولا در چهارشنبه اول هر ماه با حضور جوانان، دانشجویان و هنرمندان برگزار می‌شود و در آن به یک اثر متفاوت هنری پرداخته می‏شود.
در این مراسم فيلم “لالا هندو”‌ اثر محمدحسن ناظري بررسی شد و همچنین نمایشگاه آثار کاریکاتور “نادر جلالی” نیز برگزار شد.
در ابتدای این مراسم “محمد جواد برهانی” با برشمردن مکاتب هنری و منتقدان آن هنر را به 2 بخش خاص و عام تقسیم کرد و اظهار داشت: هنر خواص چکیده و تراوشات ذهنی یک قشر خاصی از جامعه یا همان فرهیختگان، اشرافیان و قشرعالی جامعه است، این طیف از هنرمندان کسانی هستند که درد مردم را احساس نمی‌کنند و با توجه به خاص بودنشان جایگاه خاصی در بین توده مردم ندارند.
وی در ادامه تصریح کرد: هنری می‏تواند ارزشمند باشد و ماندگاری‌اش ضمانت شود که مردم پسند باشد و بتواند درد مردم را بیان کند و از متن و اعماق جامعه برخیزد.
این استاد دانشگاه از دیگر خصوصیات هنرعوام را «دیالیستیک» بودن یا واقعیت‌گرا بودن آن دانست و ادامه داد: برخلاف هنر خواص که «آنتریالیستیک» یا همان واقعیت گریزاست؛ چیزی که برخلاف هنر عوام در جوامع سنتی و درگیر با چالش‏های امنیتی، اقتصادی و سیاسی به هیچ وجه جوابگو نیست و شاید تا سال‏ها نتواند جایگاه خود را  پیدا کند.
برهانی اظهار امیدواری كرد که هنرمندان كشور بتوانند چیزی را خلق کنند که مردم آن را بیپذیرد و از آن استقبال کند که اگر هنرمندی هنرش در جامعه پذیرفته نشود، ناگزیر به انزوا کشیده خواهد شد.
“نادر جلالی” که آثارش در نمایشگاه کاریکاتور این مرکز به نمایش درآمد، متولد بامیان است و تحصیلات ابتدایی، متوسطه و تا سطح ديپلم را در ایران فرا گرفته است.
وی از سال 1377 وارد مرکز آموزشی عالی فیلم سازی باغ فردوس تهران شد و به فراگیری رشته فیلمسازی پرداخت و دو فیلم کوتاه را نیز کارگردانی کرد.
وی در نهایت داشته‏های فرهنگی خود را وام دار باغ فردوس تهران است و در این باره می‌گوید، کاریکاتور تنها چیزی است که من از طریق آن رنج و ناراحتی مردم را می‌توانم بیان کنم.
“لالا هندو” یاهمان «برادر هندو» اثری هنری از “حسن ناظری” است که بیش از 5 سال ساخت آن طول کشیده این فیلم به قدمت تاریخی بودیسم و قدمت تاریخی هندو و سیك، پیشینه حضور، تمدن، تاریخی و فرهنگ آنها در افغانستان پرداخته است.
به گفته حسن ناظری، کار این فیلم از سال 1383 کلید خورده و در سال 1387 تکمیل شده است.
در این فیلم غیر از قدمت و تمدن تاریخ بودیسم در افغانستان به  آداب رسوم، عنعنات و مشکلات که آنها در جامعه مسلمان افغانستان دارد، پراخته شده است.
برخلاف تصورعامه‏ مردم که فکر می‌کنند، سیك‏ها و هندوها مهاجرین هندوستان هستند و شاید روزی به کشورشان بازگردند اما این فیلم ثابت می‌کند که آنها نه تنها چنین نیستند، بلکه قدمت حضور چند هزار ساله در افغانستان داشته و در طول سالیان متمادی  با تمام شرایط خوب و بد افغانستان ساخته، سربازی رفتند و در جهاد افغانستان، سهم گرفته و کمتر دست به مهاجرت زدند، اگر هم مهاجر شدند، دلشان برای افغانستان می‏تپد و هر آن منتظر بهتر شدن اوضاع هستند تا بازگردند.
در فیلم ” لالا هندو ” شخصیت‌های زیادی از جمله “سید مخدوم رهین” وزیر اطلات و فرهنگ، “یونس قانونی” رئیس وقت مجلس نمایندگان و شخصیت‏‎های  تأثیرگذار جامعه سیك و هندو صحبت کردند.
در سکانسی از این فیلم یک خانم بودیسم، اظهار داشت: متأسفانه در افغانستان دین با ملیت مخلوط شده، یعنی مردم بر این تصور هستند که هر مردمی  که دین، مذهب و رسومات دینی و مذهبی شان با مردم افغانستان فرق داشت و یا مشخصا مثل مردمان کشوری دیگری است، حتما آنها از همان کشور آمده است.
وی ادامه داد: در حالی که دین و ملیت فرق می‌کنند، ممکن است ما دین و باورهای ایدیولوژیکی‌مان با اکثریت مردم افغانستان همسو نباشد، ولی ملیت ما افغان است به آن افتخار می‌کنیم.
ناظری در ادامه با بیان اینکه من برای کم کردن عذاب وجدان خود این کار را انجام دادم چون خودم در منطقه‏اي از شهر کابل به دنیا آمده و بزرگ شدم که تعدادی محدودی سیک و هندو نیز در آنجا زندگی می‏کردند، گفت: متأسفانه آنها همیشه مورد توهین، فحش و ناسزا و گاها مورد آزار و اذیت فیزیکی ما قرار می‏گرفتند و در بعضی از حالت ما چند نفر جمع می‌شدیم و هندویي را اذیت می‏کردیم.
وی ادامه داد: آن دوره جاهلیت بود و امیدوارم گذشته‏های خودم را جبران و آنچه حقیقت است را بیان کرده باشم.
گفتنی است که سلسله نشست‌های فرهنگی هنری، نیستان، به ابتکار ” آکادمی هنر و علوم سینمایی” و نهادهای همکار اولین چهارشنبه هرماه برگزار می‌شود و در آن به یک هنر جدید، پرداخته و در هر برنامه یک فیلم به نمایش گذاشته و نقدی کارشناسانه انجام می‌شود.
انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan

امضاي پيمان افغانستان و پاكستان؛ سند ثبات يا برگ باج‏ خواهي؟

امضاي-پيمان-افغانستان-و-پاكستان؛-سند-ثبات-يا-برگ-باج‏-خواهي؟

در حالی که افغانستان با هند پیمان استراتژیک امضا کرده و براساس خروجی نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و انگلیس قرار است سند مشابهی با پاکستان امضا کند، این مهم برداشت‌های متفاوت کارشناسان را به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از پیام آفتاب، حدود 2 هفته پيش زمانی که مسأله حمله‏ موشكي از خاك پاكستان در ولايت‏‌هاي كنر و ننگرهار مطرح شد، افكار عمومی در افغانستان بيش‏ از پيش با نگاه دشمني عليه پاكستان نگریستند و تنش‏‌هاي بین دو کشور افزایش یافت.
آمادگي گروهي از مردم در بعضي از ولايت‏‌ها براي جنگ بر عليه نيروهاي مرزي پاكستان از يك سو و سلب اعتماد مجلس نمايندگان از 2 وزير امنيتي از سوی ديگر اوج چالش در روابط دو كشور افغانستان و پاكستان را به نمايش گذاشت در سطح روابط حكومتي نيز هرچند رئيس جمهور كرزي در حمله‏‌هاي پيشين، تأكيد بيشتر بر شايعات داشت؛‌ اما اين بار زلمي رسول، وزير امور خارجه به صورت رسمي از تريبون مجمع عمومي سازمان ملل متحد از شوراي امنيت خواست تا جلو حملات كشور پاكستان به خاك افغانستان را بگيرد.
تنش‏‌ها ميان دو كشور به موارد ذكر شده خلاصه نمي‏‌شود،‌ بلكه مناقشات موجود ميان دو كشور كه بيشتر خاستگاه ارضي و مرزي داشته و از زمان شكل‌گيري كشور مستقلي به نام پاكستان در سال 1947 با كندي و تندي همراه بوده است، هيچگاه حالت شفاف و ثابتي را به خود نگرفته و همواره با نگاه بدبينانه دولت‏مردان 2 كشور رقم خورده است.
هرچند استفاده ابزاري قدرت‏‌هاي بزرگ در زمان جنگ سرد و بعد ازآن نيز در اين تنش‏‌ها نقش عمده داشته است، با اين حال، چيزي كه براي افغانستان اهميت دارد، عدم صداقت پاكستان در برقراري روابط شفاف و مبتني بر همكاري بوده است.
با اين حال، وقتي سخن از امضاي پيمان استراتيژيك ميان افغانستان و پاكستان در نشست سه جانبه ميان انگليس،‌ افغانستان و پاكستان ميان روساي جمهور 2 كشور مطرح مي‏‎شود، تأمل برانگيز و حيرت آور خواهد بود.
هرچند از محتوا و مفاد اين توافقنامه در اعلاميه چيزي بيان نشده و اعلام شده است كه در اين خصوص در آينده تصميم‏گيري خواهد شد؛‌ اما تعامل افغانستان و پاكستان با ترديد‏هاي جدي مواجه است كه اين مسأله را در پرده‌‌ا‏ي از ابهام قرار مي‏دهد.
هم اكنون نيز رئيس جمهور كرزي در حالي تصميم به امضاي سند استراتژيك با پاكستان گرفته است كه افزون بر روابط تنش آلود مرزي ميان دو كشور افغانستان با دشمن تاريخي و استراتژيك اين كشور (هند) نيز تفاهمنامه‏ استراتژيك امضا نموده است.
روايت دشمني ميان دو كشوري كه خط فاصل جغرافيايي آن دو،‌ فلسفه‏ خونريزانه و عداوت انگيز دارد، باعث شده تا هند و پاكستان همواره مدار سياست‏‌هاي شان را به سمتي قرار دهند كه باعث سقوط ديگري گردد.
در اين ميان اگر هند از بستر افغانستان به عنوان يك سكوي پرتاب با تلاش‏‌هاي دیپلماتيك و احيانا استخباراتي استفاده نمود و در صدد سبوتاژ عليه پاكستان است،‌ دولت‏مردان پاكستاني و بيشتر دستگاه استخباراتي اين كشور به دنبال براندازي هند از صحنه‏ افغانستان با قيمت راه انداختن جوي خون هستند.
مصداق اين عمل را مي‏توان در انفجارهايي مثال زد كه طي چند سال گذشته در مقابل مراكز دیپلماتيك هند در افغانستان رخ داد و اتهام صريح آن به پاكستان بسته شد.
انفجار خونين در شهر “ممبئي” هند نيز در طول همين تلاش‏ها تفسير شده و موجب تخریب روابط میان 2 كشور گرديد، مواردي از اين قبيل نشان مي‏دهد كه سياست پاكستان در قبال هند در افغانستان،‌ حذف اين كشور از صحنه سياسي افغانستان است با اين وصف،‌ سازش با 2 كشوري كه چنين رقابت سختي با يكديگر دارند به صورت همزمان دشوار خواهد بود.
سئوالي كه دراين ميان نسبت به تصميم امضاي سند استراتژيك از سوي افغانستان مطرح است،‌ اين است که آيا رئيس جمهور كرزي مبتني بر تصميم از پيش تعيين شده در چهارچوب سياست خارجي كشور به چنين كاري دست زده يا اينكه تحت تأثير فضاي اجلاس سه جانبه اين مسأله را پذيرفته است؟
مسلما اگر چنين تصميمي تحت تأثير فضاي پيش آمده در نشست سه جانبه اتخاذ شده باشد، لازم بود تا رئيس جمهوركرزي تأمل بيشتري را در خصوص نيت‏‌خواني طرف مقابل (رئيس جمهور پاكستان) و مروري بر كردار دیپلماتيك حكومت‏ مردان اين كشور به خرج مي‏داد.
چرا كه ممكن است اين‌بار نيز در پشت پرده‏ چنين تصميمي از سوي پاكستان با تباني بريتانيا، اهدافي نهفته باشد كه خيلي به نفع افغانستان تمام نشود از سوی ديگر،‌ همانگونه كه گفته شد،‌ عملياتي شدن 2 پيمان استراتژيك با دو كشوري كه دشمن استراتژيك یکديگر هستند،‌ از سوي افغانستان با شرايط كنوني كه فضاي امنيتي و سياسي آن از حفاظ‏ هاي مستحكمي برخوردار نيست،‌ امكان شدت يافتن رقابت ميان هند و پاكستان را افزايش خواهد داد و اين فضا موجب آسيب‏ پذيري بيش‏تر افغانستان خواهد شد.
البته جنبه ديگر اين تصميم آن است كه امضاي سند استراتژيك با پاكستان با طرح ريزي كارشناسانه صورت پذيرفته و با رعايت احتياط لازم و پيش‏ شرط‏هاي معتبري صورت پذيرد به گونه‏‏اي كه بتوان ازين سند به عنوان سياست تشويق و تهديد “چماق و هويج” استفاده کرد.
اين امر در صورتي ممكن است كه دستگاه دیپلماسي در كشور به شكل بهتري فعال شده و در راستاي اتخاذ سياست‏ هاي استراتژيك با پاكستان، ارزيابي‏هاي علمي و عملي را با منطق سياسي بهتري  اتخاذ نمايد به اين معنا كه بايد در متن اين سند،‌ ضمانت‏‌هاي اجرايي با محوريت ثبات آفريني از سوي پاكستان در افغانستان مد نظر گرفته شود كه در صورت عدم اجراي آن،‌ ابزارهاي لازم فشار در اختيار جانب افغانستان وجود داشته باشد. زيرا موقعيت ژئوپولتيك پاكستان همواره اين امكان را فراهم نموده تا با فشارهاي مرزي و مسدود ساختن مسير مواد مورد نياز در افغانستان،‌ يا تحريك عناصر افراط گرايي كه در خاك اين كشور به راحتي مقاصد خويش را در جغرافياي افغانستان عملي سازد.
با اين حال،‌ مي‏توان گفت که امضاي سند استراتژيك با پاكستان در صحنه عمل به امري تبديل خواهد شد كه اگر فراست دیپلماتيك افغانستان منجر به ايجاد فرصت از متن اين سند نگردد در عمل امضاي اين سند براي افغانستان سود و ثمر عملي را به همراه  نخواهد داشت به همین خاطر اين سند مي‏تواند دستاويزي براي پاكستان شود تا این کشور بتواند به بهانه همكاري با افغانستان در راستاي ثبات آفريني در اين حوزه از جامعه‏ جهاني باج‏هاي ديگري را بستاند.
نویسنده: محمدرضا گلكوهي
انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan

بوی خوش عطر رضوی در پایتخت افغانستان/ نمايشگاه بزرگ امام رضا (ع) در كابل برگزار شد

بوی-خوش-عطر-رضوی-در-پایتخت-افغانستان/-نمايشگاه-بزرگ-امام-رضا-ع-در-كابل-برگزار-شد

همزمان با ایام بابرکت میلاد امام رضا(ع) امسال کابل رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و برنامه های متنوعی همچون نمایشگاه بزرگ امام رضا(ع) در این شهر برگزار شده است.

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از پیام آفتاب، همزمان با حضور هيأتي از خادمان حرم حضرت امام رضا (ع) در كابل، نمايشگاه فرهنگي نيز در مسجد امام زمان (عج) در غرب كابل برگزار شد که با استقبال عاشقان آن حضرت مواجه شد.
اين نمايشگاه به مدت يك هفته از روز پنجشنبه 6 ميزان تا 13 میزان ادامه خواهد داست.
غرفه‌های لوازم فرهنگي از قبيل، كتاب، تصاوير ديني- مذهبي‌ و نرم افزارهاي ديني، زيارت پرچم مطهر حرم امام رضا (ع)، نامه نگاري به حضرت امام رضا (ع)، صنايع دستي و خطاطي توسط هنرمندان افغانستان، نقاشي ويژه‏ي كودكان و نوجوانان با موضوعات ديني – مذهبي، مسابقه‎‏ي ترتيل قرآن‏كريم ويژه خواهران و حسن قرائت ويژه برادران و مسابقه احاديث امام رضا (ع) و زندگاني امام رضا (ع) از مهمترین بخش‌های این نمایشگاه است.
اين نمايشگاه كه با حضور چهره‏هاي فرهنگي،‌ علما و افراد متنفذ اجتماعي و ساير شخصيت‏ها افتتاح شد، مورد استقبال گرم شهروندان كابل قرار گرفت.
شركت كنندگان در اين نمايشگاه، بازديد از نمايشگاه بزرگ امام رضا (ع) را بيانگر اوج ارادت مردم افغانستان به ساحت مقدس آن امام همام مي‌دانند.
“محمد كاظم” در حاشیه بازدید از نمایشگاه‌ اظهار داشت: با وجود اطلاع رساني محدود درباره این نمايشگاه اما حضور مردم قابل توجه است.
“زهرا افتخاري” يكي ديگر از بازديد كنندگان اين نمايشگاه،‌ برگزاري چنین نمايشگاه‌هایی را در تقويت روحيه‏ و استحكام باورهاي ديني مردم کشور موثر می‌داند و معتقد است درشرايط كنوني، برگزاري نمايشگاه‏هايي كه بتواند نسل جوان كشور با مظاهر مذهبي و الگوهاي ديني آشنا سازد،‌ يك ضرورت جدي و مسؤوليت همگاني به خصوص نهادهاي ديني – فرهنگي است.
این نمايشگاه كه با همت رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران برگزار شده، جزيي از فعاليت‏هاي گسترده‏ي فرهنگي توسط اين نهاد ايرانی در افغانستان است كه در راستاي ترويج ارزش‏هاي اسلامي مشترك ميان 2 كشور برگزار شد.
انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan

رئیس مجلس سنا افغانستان: جامعه جهانی در دستیابی به اهداف خود در افغانستان ناکام بوده است

رئیس-مجلس-سنا-افغانستان-جامعه-جهانی-در-دستیابی-به-اهداف-خود-در-افغانستان-ناکام-بوده-است

رئیس مجلس سنا در سفر به ولایت بلخ با بیان اینکه جامعه جهانی در دستیابی به اهداف خود در افغانستان ناکام بوده است، خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیری نهایی برای نامگذاری خیابان‌ها بر عهده وزارت فرهنگ است.

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از پیام آفتاب، “فضل هادی مسلم یار” رئیس مشرانو جرگه افغانستان در سفر به بلخ، اظهار داشت: جامعه جهانی با گذشت 11 سال از حضورش در افغانستان نتوانست به اهداف تعیین شده خود برسد.
وی که با عطا محمد نور والی بلخ در یک نشست خبری حضور یافته بود، افزود: جامعه جهانی در راه رسیدن به اهداف خود و در راه مبارزه با دهشت افکنی و تروریزم، ایجاد دموکراسی و مبارزه علیه مواد مخدر در کشور ناکام بوده است.
وی از مردم کشور خواست که در راستای تأمین صلح تلاش کنند، ادامه داد: تا زمانی که مردم افغانستان خودشان تصمیمی برای ایجاد صلح و ثبات نداشته باشند، صلح و ثبات پایدار در کشور تأمین نخواهد شد.
مسلم یار تصریح کرد که تنها راه حل برای تأمین و آوردن صلح در افغانستان گفت‌وگو با یکدیگر است.
همچنین عطا محمد نور والی بلخ نیز با اشاره به جنگ افزارهای پیش رفته‌ای که از سوی بیش از 45 کشور ائتلاف بین‌المللی بر علیه هراس افکنی در کشور استفاده می‌شود، اظهار داشت: بدون ایفای نقش اساسی توسط مردم و همکاری صادقانه کشورهای همسایه تأمین صلح و امنیت ممکن نیست.
نور در ادامه افزود: ما باید در این شرایط خردمندانه‌ای را در ایجاد دوستی با همسایگان اتخاذ نماییم تا از ان طریق در راستای حل مشکلات همکارهای منطقه‌ای را بدست آوریم.
وی در حالی که به کشور مشخصی اشاره نکرد، افزود: شماری از کشورها همکاری صادقانه‌ای در 11 سال گذشته با افغانستان در راستای تأمین امنیت و صلح نداشته‌اند.
والی بلخ در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: نامگذاری یک خیابانی به نام دیپلمات‌های ایرانی به منظور ایجاد روابط نیک و بهتر شدن روابط بین افغانستان و ایران صورت گرفته است.
در ادامه این دیدار مسلم یار با آنکه از تصمیم  عطامحمد نور مبنی بر نامگذاری خیابانی به نام دیپلمات‌های ایرانی قدر دانی کرد اما اظهار داشت: تصمیم نهایی در این رابطه را باید وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان بیگیرد.
گفته میشود که جامعه جهانی در 11 سال گذشته در افغانستان صدها میلیارد دالر را برای رسیدن به اهداف شان در این کشور هزینه کرده است اما دیده می شود تا هنوز در بخش های مبارزه با مواد مخدر، تحقق بخشیدن دموکراسی و مبارزه با تروریزم مشکلات وجود دارد.
حبیب نجفی زاده؛ مزارشریف – افغانستان
انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan

ائتلاف ملی افغانستان مخالفت خود را با سند استراتژیک «اسلام آباد- کابل» اعلام کرد

ائتلاف-ملی-افغانستان-مخالفت-خود-را-با-سند-استراتژیک-اسلام-آباد-کابل-اعلام-کرد

در حالی که هنوز انعقاد سند استراتژیک کابل- اسلام آباد جنبه عملی پیدا نکرده و دولت‌های دو کشور هیچ اقدام جدی در این رابطه انجام نداده‌اند، با این حال نهادها و احزاب مختلف کشور مخالفت خود را با این مسأله ابراز داشتند.

به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از پیام آفتاب، «سیدفاضل سنچارکی» سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت تا زمانی که پاکستان سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر ندهد، دولت افغانستان نباید با این کشور سند همکاری‌های استراتژیک امضا کند.
وی تصریح کرد: پاکستان باید پیش از همه در عمل ثابت کند که همسایه نیک و دوست واقعی افغانستان است.
سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان با بیان اینکه تا زمانی که موضوع تروریسم و تهدیدات علیه افغانستان، حل نشود، گفت‌وگو در رابطه با پیمان استراتژیک کابل- اسلام آباد بی‌مفهوم به نظر می‌رسد.، گفت: دولتمردان پاکستان باید با تروریسم مبارزه صادقانه کنند و اجازه ندهند افغانستان از سوی خاک پاکستان تهدید شود.
در همین حال شماری از اعضای پارلمان افغانستان نیز روز گذشته با امضای سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و پاکستان مخالفت کردند.
این در حالی است که رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان هفته گذشته در نشست 3 جانبه کابل، لندن و اسلام آباد که در نیویورک برگزار شد در مورد امضای سند همکاری‌های استراتژیک میان این کشور توافق کردند.
همچنین در این نشست توافق شد که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان به زودی در این خصوص به رایزنی بپردازند.
هدف از این تصمیم، تحکیم بیشتر روابط میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است.
قرار است پیش نویس سند همکاری‌های استراتژیک کابل- اسلام آباد تا پایان سال 2013 نهایی شود.
افغانستان تاکنون با بیش از 10 کشور از جمله آمریکا، انگلیس، استرالیا و آلمان سند همکاری‌های استراتژیک امضا کرده است.
انتهای پیام

www.shafaqna.com/afghanistan